Algemene voorwaarden

Vastgesteld door:

De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
b. Partijen:

  • Opdrachtgever:

dit zijn jullie, degene waar wij (Infinity Cleaning), voor zullen gaan werken. Jullie kunnen een persoon of bedrijf zijn. Let op: als iemand anders dan de opdrachtgever ons inhuurt om schoon te maken of andere diensten te verrichten voor de opdrachtgever, dan beschouwen we diegene niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden.

  • Aannemer:

dat zijn wij, Infinity Cleaning, het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert voor de opdrachtgever.

Artikel 2 Offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging

 1. Nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de offerte en akkoord is met de overeenkomst en algemene voorwaarden, mag de aannemer ervan uitgaan dat de opdrachtgever volledig akkoord gaat met de opdrachtbevestiging, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van deze documenten de aannemer schriftelijk laat weten dat dit niet het geval is.

 2. Alleen de voorwaarden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en het bijbehorende werkprogramma zijn van toepassing op de overeenkomst tussen beide partijen.

 3. Bij eenmalige werkzaamheden wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving, ofwel door deze te ondertekenen, ofwel door toe te staan dat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen in wat er in de opdrachtbevestiging is afgesproken, zijn alleen geldig voor beide partijen als deze schriftelijk zijn overeengekomen, tenzij anders vermeld in artikel 6, sectie b, en artikel 9, sectie c van deze Algemene Voorwaarden. Deze wijzigingen moeten worden vastgelegd in de vorm van een aanvullende clausule bij de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Onderaanneming

 1. De aannemer mag alleen met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door andere partijen laten uitvoeren. Voor glazenwasserswerkzaamheden en/of eenmalige klussen is deze toestemming niet nodig.

 2. Als de aannemer van plan is om glazenwasserswerkzaamheden en/of eenmalige klussen door andere partijen te laten uitvoeren, moet hij de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals afgesproken.

 2. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst kleine aanpassingen nodig, gewenst of mogelijk zijn, kan de aannemer deze wijzigingen doorvoeren zonder de prijs aan te passen. Dit mag alleen als de kwaliteit van het werk vergelijkbaar blijft en de opdrachtgever op de hoogte wordt gebracht van de veranderingen.

 3. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijvende wijzigingen nodig zijn en deze gepaard gaan met een prijsverhoging, zal de prijsaanpassing worden besproken tussen beide partijen, rekening houdend met artikel 4 van de voorwaarden.

Artikel 7 Contractnaleving en controle

 1. Als de opdrachtgever tijdens de looptijd van de overeenkomst ontdekt dat de uitvoering van de werkzaamheden aanzienlijk afwijkt van het afgesproken werkprogramma, of als de opdrachtgever constateert via een eerder schriftelijk overeengekomen kwaliteitscontrolesysteem dat het resultaat van het werk duidelijk onder het afgesproken niveau blijft, moet de opdrachtgever de aannemer hier direct schriftelijk van op de hoogte stellen.

 2. Deze schriftelijke kennisgeving moet minstens bevatten:
  1. een precieze beschrijving van het moment, de locatie, de aard en de ernst van de geconstateerde afwijking;
  2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de afwijking moet corrigeren.

 3. Als de aannemer de afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet adequaat corrigeert, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever moet de aannemer hiervan op de hoogte stellen via aangetekend schrijven.

Ontbinding van de overeenkomst is echter niet van toepassing als:

 • Dit de eerste gemelde afwijking is door de opdrachtgever binnen een periode van 6 maanden; of
 • De afwijking zo klein is dat het redelijk is om de belangen van de opdrachtgever en de aannemer af te wegen en tot de conclusie te komen dat deze afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou moeten leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen

 1. De kosten van alle benodigde hulp- en reinigingsmiddelen voor de uitvoering van de overeenkomst zijn inbegrepen in de prijs. De aannemer heeft de vrijheid om zijn keuze te maken voor deze middelen, tenzij anders is afgesproken.

 2. In tegenstelling tot wat hierboven is bepaald, moet de opdrachtgever kosteloos water, elektriciteit en gas beschikbaar stellen voor de werkzaamheden. Bij het wassen van ramen aan de buitenkant van het gebouw mag de aannemer gratis gebruik maken van de voorzieningen die beschikbaar zijn voor buitenwerkzaamheden.

 3. Er wordt in overleg tussen de opdrachtgever en de aannemer bepaald dat zo veel mogelijk afsluitbare ruimtes, zoals werkkasten, gratis ter beschikking worden gesteld voor materiaalopslag en uitsluitend worden gebruikt door de aannemer.

 4. De opdrachtgever zal in overleg met de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen voor het personeel van de aannemer, zoals een garderobe, berging, enzovoort.

Artikel 9 Prijs

 1. De prijs is gebaseerd op verschillende factoren zoals de oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, inrichting, inventaris, gebruik en doel van het gebouw, zoals vastgesteld tijdens de inspectie van de werkzaamheden.

 2. Als er veranderingen optreden in deze omstandigheden die volgens de aannemer een aanpassing van de prijs rechtvaardigen, zal dit in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 worden besproken.

 3. Als er tijdens de looptijd van de overeenkomst veranderingen plaatsvinden in de loon- en/of andere kosten van de aannemer als gevolg van wijzigingen in de betrokken cao, wetten, overheidsbesluiten of dwingende beschikkingen, of als er veranderingen optreden in de kosten van hulpstoffen, materialen, transportmiddelen, enzovoort, zal de contractsprijs worden aangepast. Dit gebeurt in beginsel volgens de maximale prijswijziging die is toegestaan door het Ministerie van Economische Zaken via een schriftelijke beschikking. Als er geen prijzenbeschikking is, kan de aannemer de contractsprijs aanpassen als de kostenontwikkeling dit rechtvaardigt. Hierbij kan de aannemer informatie gebruiken over kostenontwikkeling in de schoonmaak- en glazenwassersbranche die is opgesteld door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB) en beoordeeld is door een onafhankelijke registeraccountant.

Artikel 10 Betaling

 1. Facturering gebeurt op de tijdstippen die vermeld zijn in de offerte. Als de offerte hierover niets zegt, wordt gefactureerd uiterlijk in de eerste week van de kalendermaand. Betaling moet plaatsvinden binnen 30 dagen na de datum van de factuur.

 2. Als betaling na deze termijn plaatsvindt, wordt wettelijke rente in rekening gebracht.

 3. De aannemer heeft het recht om de werkzaamheden op te schorten als de opdrachtgever, ondanks aanmaningen, weigert te betalen.

 4. Alle kosten die voortkomen uit een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het hoofdbedrag.

 5. De opdrachtgever mag zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer niet verrekenen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De aannemer is alleen aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van het personeel van de opdrachtgever als deze schade het gevolg is van onzorgvuldigheid of nalatigheid van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. De aansprakelijkheid van de aannemer is beperkt tot een maximumbedrag van € 1.134,00 per gebeurtenis. Boven dit bedrag is de aannemer niet aansprakelijk. Als partijen schriftelijk een ander maximumbedrag voor de aansprakelijkheid van de aannemer overeenkomen, geldt dit maximumbedrag.

 2. Bij het sluiten van de overeenkomst kan worden afgesproken dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers hoger is dan € 1.134,00 maar niet meer dan € 4.537,00 per gebeurtenis. Als deze uitbreiding van de aansprakelijkheid wordt overeengekomen, worden de extra kosten die de aannemer maakt voor de verzekering hiervan, tenzij anders overeengekomen, doorberekend aan de opdrachtgever.

 3. De aansprakelijkheid van de aannemer is beperkt tot directe materiële schade en letselschade. De aannemer is niet aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Alleen de kosten voor het vervangen van sleutels worden vergoed bij verlies van sleutels.

 4. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten voor de genoemde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht wordt de schade vergoed tot het bedrag waarvoor de aannemer verzekerd is.

 5. De aannemer is niet aansprakelijk voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel.

 6. Bij gebruik van een hoogwerker aanvaardt de aannemer geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten, enzovoort.

 7. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer van aanspraken van derden als gevolg van schade tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

 8. De opdrachtgever moet een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval melden.

Artikel 12 Schadeloosstelling

 1. De opdrachtgever mag gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst van het personeel van de aannemer met de aannemer, en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, geen personeel van de aannemer in dienst nemen of op enigerlei wijze, direct of indirect, buiten de aannemer om inschakelen voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Als de opdrachtgever zonder toestemming van de aannemer een arbeidsverhouding aangaat met het personeel van de aannemer zoals bedoeld in lid a van dit artikel, moet de opdrachtgever aan de aannemer een boete betalen van € 500 per dergelijke arbeidsverhouding per week of een deel van een week dat de arbeidsverhouding heeft geduurd of nog voortduurt.

Artikel 13 Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan.

 2. Beëindiging van de overeenkomst kan alleen plaatsvinden door beide partijen middels een aangetekend schrijven. De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 maand en begint:
  • Bij opzegging door de aannemer: op het moment van verzending van het aangetekend schrijven.
  • Bij opzegging door de opdrachtgever:
   • Als de aannemer meedoet in een nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan de aannemer bekend is gemaakt.
   • Als de aannemer niet meedoet in een nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment van verzending van het aangetekend schrijven, met de voorwaarde dat minstens 1 maand van de opzegtermijn na het moment van bekendmaking van de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding moet liggen.
  • Opzegging dient plaats te vinden tegen het einde van de kalendermaand.

 3. Onverminderd het bovenstaande hebben beide partijen het recht om de overeenkomst onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
  1. De wederpartij surseance van betaling aanvraagt.
  2. De wederpartij failliet wordt verklaard.

Artikel 14 Contractswisseling en werkgelegenheid

a. De aannemer zal zijn personeel belonen volgens de geldende cao-bepalingen en zal alle vereiste inhoudingen en afdrachten doen voor belastingen en sociale premies. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken hieromtrent.

b. De aannemer verplicht zich om zich te houden aan de regels met betrekking tot werkgelegenheid bij contractswisseling zoals vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Bij het aangaan of beëindigen van de overeenkomst, met name bij contractswisseling, zal de aannemer overleggen met andere betrokken aannemers om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en om eventuele verplichtingen volgens de cao na te komen.

c. Als de opdrachtgever na het beëindigen van de overeenkomst de werkzaamheden niet uitbesteedt aan een andere partij maar zelf uitvoert, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming van toepassing.

Artikel 15 Overmacht

 1. Als de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk (maximaal 3 maanden) niet of niet volledig kunnen worden uitgevoerd door overmacht bij de opdrachtgever, geeft dit geen recht op een vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

 2. Als de overmacht langer duurt dan de genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever overleggen over de totaalprijs voor de resterende periode van overmacht.

 3. Als door maatregelen van de opdrachtgever de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, geeft dit geen recht op een vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 16 Geschillen

 1. Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en hoger beroep.

 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn wanneer een van de partijen dit verklaart en deze verklaring per aangetekend schrijven aan de andere partij wordt medegedeeld.

 3. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op basis van de feiten die aanleiding waren tot het geschil.

 4. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil behandelen volgens het geldende reglement.